اخبار

Suburb State Zip Code Country
Fax

آدرس کارخانه : مازندران- بابل- کیلومتر 6 جاده بابل به قائمشهر-  کیک و کلوچه شاهپور

صندوق پستی : 74876-47471

تلفن : 4-32286970-011

فکس : 32286975-011

ایمیل : info @ shahpourco.com