اخبار

  • کلوچه نارگیلی 
  • کلوچه مخصوص نارگیلی
  • کلوچه مخصوص گردویی
  • کلوچه مخصوص شکلاتی
  •  کلوچه چتری
  •  کلوچه سنتی
  • کلوچه پارادایز 
  • کلوچه کتابی (گردویی٬ نارگیلی٬ شکلاتی)
  • کلوچه شش ضلعی (گردویی٬ نارگیلی٬ شکلاتی)
  • کلوچه جعبه­ ای سنتی
  • کلوچه کادویی (گردویی٬ نارگیلی٬ شکلاتی) 
    
  • کلوچه 8 عددی (گردویی٬ نارگیلی٬ شکلاتی، موزی) 
  • کلوچه سنتی وزین  
  • کلوچه ساکی 12 عددی (گردویی٬نارگیلی٬ شکلاتی٬موزی)
  •  کلوچه ساکی 16 عددی (گردویی٬ نارگیلی٬ شکلاتی) 
  • کلوچه ساکی20عددی (گردویی٬نارگیلی٬شکلاتی٬موزی) 
  •  کلوچه 40 عددی (نارگیلی٬ شکلاتی٬ موزی)